Zrealizowaliśmy już 35577 zamówień.
TWÓJ KOSZYK
Suma:
0.00
PLN

Regulamin

REGULAMIN PASAŻU
BUDTRADE.pl

 

I. Postanowienia ogólne (definicje)
II. Warunki uczestnictwa w BUDTRADE.pl
III. Zawarcie umowy
IV. Opłaty i prowizje
V. Termin realizacji zamówienia
VI. Odpowiedzialność
VII. Reklamacje
VIII. Postanowienia końcowe
 

Postanowienia ogólne (definicje)
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Komisant – WEBRISER Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS 0000334209.
2. BUDTRADE.pl – komis internetowy prowadzony przez Komisanta, działający pod adresem http://www.budtrade.pl w ramach którego organizowana jest sprzedaż komisowa.
3. Towar – rzeczy ruchome, które mogą być przedmiotem sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik - podmiot, który akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności dostępną na stronie BUDTRADE.pl, który dokonał Rejestracji na podstawie formularza umieszczonego na stronie, pod adresem: http://www.budtrade.pl/register.html w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do oferty towarowej świadczonej przez Komisanta w ramach BUDTRADE.pl na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Sprzedający - Komitent (producent Towaru, bądź dystrybutor – hurtownik) oferujący do sprzedaży towary w ramach BUDTRADE.pl.
6. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru w ramach BUDTRADE.pl.
7. Cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Komisantowi za towar; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Ceny ofertowych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
8. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Komisant pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach BUDTRADE.pl.
9. Administrator - osoba lub osoby wyznaczone przez Komisanta, odpowiedzialne za prowadzenie BUDTRADE.pl, w tym w szczególności za dbanie o przestrzeganie przepisów Regulaminu, moderację generowanej przez Użytkownika treści, kontakt i wsparcie techniczne Użytkownika oraz inne zadania powierzone przez Komisanta.
10. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
11. Regulamin - niniejszy dokument.

 

do góry


II. Warunki uczestnictwa w BUDTRADE.pl
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach BUDTRADE.pl, działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania w szczególności: ulicy, numeru domu, numeru mieszkania, kodu pocztowego oraz miejscowości, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail (login) oraz hasła.
3. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z BUDTRADE.pl w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w BUDTRADE.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny stanowiący rozszerzenie formularza z punktu 2 o: nazwę firmy, adres siedziby w szczególności: ulica, numer dom, numer mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość oraz numer NIP.
4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Komisant może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z BUDTRADE.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 2 i/lub 3.
5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie BUDTRADE.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt. 2 i 3, w trakcie realizacji transakcji przez BUDTRADE.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
6. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach BUDTRADE.pl,
b. używanie Kont do celów sprzecznych z przepisami prawa.
7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
8. Komisant zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych towarów oferowanych przez BUDTRADE.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Komisant może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
9. Kupujący, po zakończeniu procesu zakupu, ma możliwość opiniowania i wystawienia oceny jakości obsługi Sprzedającego.
10. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników, w szczególności za komentarze, opinie oraz wypowiedzi na forum; zastrzega sobie jednak prawo do edycji treści użytkowników jeśli będą one niezgodne z netykietą, będą obraźliwe, uciążliwe dla innych użytkowników lub jeśli będą nosić znamiona reklamy, promocji lub oferty handlowej firm trzecich.

 

do góry


III. Zawarcie umowy
1. Komisant prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane na stronie http://www.budtrade.pl. Żeby dokonać zamówienia należy posiadać konto oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Konto można założyć pod adresem http://www.budtrade.pl/register.html .
2. Zamówienie można składać poprzez „koszyk” znajdujący się na stronach sklepu.
3. Podstawowym warunkiem potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego w informacjach personalnych konta. BUDTRADE.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje na przykład adresu e-mail lub jeżeli dane te zawierają błędy. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
4. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji pracownik Biura Obsługi Klienta BUDTRADE.pl będzie kontaktować się z Uzytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności.
5. Zawarcie umowy, której przedmiotem są towary oferowane przez Komisanta w ramach BUDTRADE.pl, na warunkach określonych w Regulaminie, pomiędzy Komisantem a Użytkownikiem następuje z chwilą zakończenia procesu zamawiana towarów oraz akceptacji Regulaminu.
6. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia zostanie wysłane Użytkownikowi przez Komisanta na adres e-mail podany w trakcie rejestracji (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji ), nie później niż w 48 godzin (uwzględniając dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.
7. W celu kontynuowania procesu realizacji zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez kliknięcie w link wysłany w mailu, (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji).
8. W mailu potwierdzającym złożone zamówienie (lub opcjonalnie przez inne środki komunikacji) zostanie Użytkownikowi przedstawione koszty transportu zamówionych materiałów. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją kosztów transportu.
9. BUDTRADE.pl zastrzega sobie prawo do tworzenia alternatywnego zamówienia Użytkownika w celu optymalizacji (zmniejszenia) kosztów transportu. Decyzję o wyborze wersji zamówienia do realizacji podejmuje Użytkownik poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany razem z mailem (lub opcjonalnie przez inne środki komunikacji).
10. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów.
11. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia po 3 dniach Użytkownik ponownie otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
12. W przypadku dalszego braku potwierdzenia BUDTRADE.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia.
13. W przypadku braku potwierdzenia o którym mowa w punkcie 11 i 12 zamówienie zostaje zanulowane po 10 dniach od momentu jego złożenia.
14. Komisant i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy celem dopełnienia formalności związanych z realizacją zamówienia.
15. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający podejmuje decyzję o jego realizacji.
16. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dokonanie przez Zamawiającego płatności.

 

do góry


IV . Opłaty i prowizje
1. Towary oferowane przez Komisanta w ramach BUDTRADE.pl są odpłatne.
2. Kupującym wystawiane są paragony.
3. Na życzenie użytkownika BUDTRADE.pl może wystawić fakturę VAT. W tym celu Użytkownik powinien podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz.
4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.
5. Paragon (lub Faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy Użytkownik odbierze wszystkie towary, poczym jest wysyłany pocztowo (w przypadku faktury oryginał jest wysyłany drogą elektroniczną pod warunkiem, że Użytkownik taką fakturę wydrukuje).
6. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdą się błędne dane, Zamawiający jest obowiązany do sporządzenia stosownej noty korygującej oraz przesłania oryginału i kopii na adres BUDTRADE.pl.
7. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu nie później niż do potwierdzenia złożonego zamówienia. Realizację zamówienia Komisant rozpoczyna po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym BUDTRADE.pl oraz przesłaniu potwierdzenia o rozpoczętym realizowaniu zamówienia do Użytkownika.
8. Przy zamówieniu poniżej kwoty 10 000 tys. zł Komisant może rozpocząć realizację zamówienia jeśli Użytkownik prześle na adres kontakt@budtrade.pl potwierdzenie dokonania płatności.
9. Wszelkie płatności za towary zamówione poprzez stronę BUDTRADE.pl Zamawiający będzie wpłacał na konto bankowe Komisanta (firmy WEBRISER). Płatności dokonywane w inny sposób nie będą uwzględnianie.
10. Ceny towaru umieszczone na stronie http://www.budtrade.pl są przedstawiane w formie netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT) oraz nie zawierają kosztów transportu.
11. Koszty transportu będą naliczane indywidualnie każdorazowo do złożonego zamówienia oraz wysyłane do akceptacji przez Użytkownika wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
12. BUDTRADE.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
13. Zmiany, o których mowa w punkcie 12 nie dotyczą zamówień, które zostały przyjęte przez BUDTRADE.pl.
14. Dostępna forma płatności to pełna przedpłata na konto Komisanta.
15. Komisant dopuszcza możliwość zapłaty za pobraniem po indywidualnych ustaleniach z klientem.
16. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wysyłanych na adres mailowy podany w procesie rejestracji.

 

do góry


V. Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych w zależności od daty potwierdzenia zamówienia (termin dostawy towarów = czas realizacji zamówienia + czas przewozu liczony od momentu rozpoczęcia realizacji).
2. W przypadku zamówień towarów na specjalne zamówienie czas może być dłuższy.
3. BUDTRADE.pl dostarcza towary za pośrednictwem firm kurierskich, spedytorskich lub środków własnych Komitentów. Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów, ilości oraz wagi towaru.
4. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana w terminie i miejscu wskazanym przez Kupującego, wszelkie koszty z tym związane ponosi w całości Kupujący.
5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki.

 

do góry


VI. Odpowiedzialność
1. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne. Niniejsza informacja czyniona jest w trybie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki w stanach magazynowych Komitentów lub gdy z winy Komitenta nastąpiło opóźnienie dostawy.
3. Odpowiedzialność, o których mowa w punktach 1 i 2 ponosi Komitent.
4. Komisant nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, itp.).
5. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji BUDTRADE.pl, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
6. Na stronach internetowych BUDTRADE.pl prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

do góry


VII. Reklamacje
1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację zakupionego towaru w terminie 7 dni od odebrania towaru.
2. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przesłanego wraz z towarami poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie http://www.budtrade.pl/upload/downloads/formularz-reklamacji-dla-klienta-indywidualnego-1306393137.pdf, wraz z wszystkimi jego załącznikami.
3. BUDTRADE.pl przyjmuje zgłaszane reklamacje oraz przekazuje je do podmiotów odpowiedzialnych za ich rozpatrzenie, a więc Komitentów, firm kurierskich lub spedytorskich, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za formę i przebieg ich realizacji.
4. Reklamowany towar należy odesłać na adres Komitenta.
5. Komitent nie będzie przyjmował paczek wysłanych na jego koszt lub za pobraniem.
6. Towar należy wysłać w postaci listu poleconego, paczki ekonomicznej lub przesyłki kurierskiej.
7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty opłat związanych z transportem zostaną zwrócone.
8. Podstawą złożenia reklamacji w przypadku towaru dostarczonego przez firmę kurierską jest sporządzenie protokołu zniszczenia towaru w obecności kuriera.
9. W przypadku braku protokołu, o którym mowa w punkcie 8, Komisant zrzeka się swoich praw reklamacyjnych na rzecz Użytkownika, który samodzielnie może dochodzić swoich roszczeń.
10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia ich do firmy właściwej.
11. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, uzupełniony, naprawiony lub, gdy nie będzie to możliwe, Zamawiającemu zostanie zaoferowany inny towar lub zwrot równowartości ceny towaru.

 

do góry


VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany regulaminu.
a. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwila opublikowania przez Komisanta na niniejszej stronie internetowej.
b. Niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać w momencie opublikowania przez Komisanta nowego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
2. Rozwiązanie umowy
a. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Komisanta za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
b. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Komisanta, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w BUDTRADE.pl bez uprzedniej zgody Komisanta.
c. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Komisanta (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej umowy, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.
3. Prywatność i poufność
a. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), każdy Użytkownik ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcie udostępnionych BUDTRADE.pl danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez BUDTRADE.pl za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator serwisu może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.
b. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Komisant zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu BUDTRADE.pl w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.
c. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
d. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest WEBRISER sp. z o.o. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Budujesz-Kupujesz.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
4. Prawo właściwe i spory.
a. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Komisantem, której przedmiotem jest sprzedaż online towarów oferowanych przez Komisanta w ramach BUDTRADE.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z towarem oferowanym przez Komisanta w ramach BUDTRADE.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
b. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 z późn. zm.) i innych ustaw.
 

do góry

POPULARNE HASŁA

mapei lafarge okna fakro hydrostop ceny isover atlas izolbet izohan roben dachówka selena megaron knauf okna roto swisspor gładź gipsowa tynk japoński odzież robocza odzież bhp przewody elektryczne kabiny prysznicowe radaway wełna mineralna wełna mineralna rockwool grzejniki brugman ulrich lupki kamien elewacyjny klej do styropianu tynk bolix ospel impresja ospel gniazdka kociol weglowy kostka brukowa papa asfaltowa blachy bratex satel integra satel ceny blachodachowka malopolskie obuwie robocze ochronne rekawice robocze ogrodniczki robocze cerva JEREMIAS blachodachowka ruukki kominy jeremias fox dekorator ruukki kominy kominy brata fox tynki fox farby relief fox kostka brukowa katowice butapren danfoss zawor danfoss glowica danfoss welna mineralna schwenk isobooster transformatory toroidalne tarcza scierna aquaform oras kabe iko gonty tynk kreisel bratex gont bitumiczny blacha trapezowa tynki fox tikkurila sopro klej sopro quick step drzwi dre osuszacz powietrza styropian hammerite polistyren ekstrudowany styropian cena dachowka monier dachowka cementowa braas dachowka ceramiczna braas styropian neotherm cegła klinkierowa roben płyta osb kronopol styropian fasadowy styropian podłogowy dachowka creaton styropian besser plyta kartonowo gipsowa stal zebrowana blachodachowka adamante krono original hybner tarcza korundowa plytki gresowe plytki ceramiczne folia termoizolacyjna mitech styropian fasada kominy schiedel wienerberger braas cegla klinkierowa roben gips budowlany gips szpachlowy rockwool rigips okna drutex okna balkonowe styropian genderka porotherm cerpol luxholm schody drewniane schody krecone zarowki led ledpol tynki kabe farby kabe grunt kabe michno system grzejniki plytowe grzejniki stalowe grzejnik panelowy grzejnik diamond gont bitumiczny gaf membrana eurovent zaprawa sopro fuga wim werniks stiuk wenecki trawertyn bejca do scian systemy kominowe gont papowy gont owens corning siedzisko prysznicowe transformatory sieciowe grzejniki kermi plyty osb opti mata welna ursa kostka brukowa polbruk styropian podlogowy profile scienne deviflex maty grzejne kable grzejne neofasada okno balkonowe okna pcv farba do metalu klej glazurnik cemex piasek budowlany zwir budowlany tyvek membrana dachowa styropian podloga welna rockwool welna mineralna rockwool dachowka braas geowloknina geokrata du pont michno kolektor solarny zbiornik solarny infrapanel konwerter ubrania robocze zimowe wiertarka bosch pilarka bosch frezarka bosch wyrzynarka bosch wkretarka bosch plyta kartonowo-gipsowa montaz plyt gk welna knauf plyta styropianowa plyta barda kingspan plyta kingspan weber pustak wienerberger norgips opti-max welna mineralna knauf tynk knauf klej knauf styropapa balustrady ze stali nierdzewnej systemy schodow schody ceny tynk akrylowy klej do plytek zaprawa klejowa zaprawa szpachlowa dachowki olmar bosch wiosenne promocje durobet posadzki przemysłowe naprawa betonu beton architektoniczny wiosenne produkty
 

Potrzebujesz pomocy? Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Wszystkie pola są wymagane.

Facebook Twitter Google+
 

Potrzebujesz pomocy? Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania.
Możesz również do nas zadzwonić: 32 616 41 15

Wszystkie pola są wymagane.

 

Masz ciekawy pomysł lub sugestię? Podziel się z nami.

Wszystkie pola są wymagane.